IFK har lämnat in överklagandet till Protestnämnden

IFK Mariehamn har idag lämnat in ett överklagande till Protestnämnden (Vastalauselalautakunta) med anledning av Finlands Bollförbunds beslut att ändra slutresultatet i matchen IFK Mariehamn – VPS.

I överklagandet yrkar IFK att nämnden upphäver Bollförbundets beslut samt att nämnden konstaterar att slutresultatet i den aktuella matchen inte ändras. Och att nämnden, om detta anses nödvändigt, istället fastställer en straffavgift i enlighet med Tävlingsbestämmelserna 10 § 4 p, på sätt som nämnden finner skäligt. Grunderna för IFKs yrkanden är att IFK anser att omständigheterna i anslutning till det missförstånd som förelegat är sådana att en straffavgift utgör en tillräcklig och skälig påföljd.

Visst är det så att vi gjort fel. Ett litet administrativt fel, som vi upplever det. Det har varit fråga om ett administrativt missförstånd och IFK har inte haft någon sportslig fördel av misstaget. På motsvarande sätt har VPS inte haft någon sportslig nackdel till följd av misstaget. Av den anledningen så tycker vi det är helt oskäligt att det blir en idrottslig bestraffning med poängavdrag. En skälig bestraffning kan på sin höjd vara böter, kommenterar Klubbdirektör Peter Mattsson

Missförståndet som IFK hänvisar till har haft ett samband med en bekräftelse som IFK Mariehamn erhållit från Bollförbundet rörande Bollförbundets bristfälliga datasystem. Den förvaltningsrättsliga proportionalitetsprincipen och förtroendeskyddsprincipen medför att påföljden för det ifrågavarande misstaget inte kan uppgå till annat än en avgift anser IFK i sin överklagan som är upprättad med stöd av juridisk sakkunskap.

Vi fick en bekräftelse från Bollförbundet i januari i år på att samtliga spelares spelrätt var i ordning. Bekräftelsen kom i samband med diskussioner om fel och brister som uppdagats i Bollförbundets IT-system PalloVerkko. Vi försöker inte skylla ifrån oss ansvaret för att vi skulle ha betalat in avgiften på drygt 900 euro för spelpassen men vi tycker att vi varit i motiverad god tro, att vi ställt kontrollfrågor och också fått bekräftande svar, till och med skriftligt, som gjort att vi inte skall straffas särskilt hårt för att vi inte inbetalat just avgiften för spelpassen, fortsätter Mattsson

När det gäller varningssignaler i IT-systemet PalloVerkko om att IFK-spelare saknade spelpass inför VPS-matchen så anges i Bollförbundets beslut att IFK Mariehamn inte har reagerat på att PalloVerkko signalerat att spelpass saknats för varje spelare. IFK menar att det påståendet i beslutet är helt missvisande och vill påtala det för Protestnämnden. IFK har alltsedan juli 2013 reagerat på felet och vid ett flertal tillfälle stått i kontakt med Bollförbundet om detta. Förbundet å sin sida har angivit att IFK skall bortse från felet. I sammanhanget kan noteras att också nu, efter att IFK betalat spelpass efter VPS-matchen, anges fortfarande i PalloVerkko att spelarna saknar spelpass. De fel som uppdagades i PalloVerkko 2013 finns fortsättningsvis kvar också 2014. Trots att förbundet hävdat annorlunda i media alldeles nyligen.

Under 2013 så fick vi varningssignaler i PalloVerkko. Vi reagerade på det och fick beskedet av förbundet att inte ta notis av felet. Så inför årets säsong har vi haft en dialog med förbundet och fått ett skriftligt besked i form av epost att alla spelares spelrätt är i skick. När vi sedan förberedde VPS-matchen återkom varningen som vi såg 2013 men i ljuset av beskedet under 2013 års säsong att bortse från varningssignalerna på grund av fel i systemet och mot bakgrund av det skriftliga beskedet tidigare i vinter att alla spelares spelrätt var i skick så tog vi ingen särskild notis. Bollförbundet har hävdat att vi borde gjort det och att IT-systemet är korrigerat men också i de efterföljande matcherna efter VPS matchen i år så har ju PalloVerkko varnat för samma fel trots att vi nu bevisligen betalat in avgiften. Så inte är felet i PalloVerkko korrigerat, förklarar Mattsson vidare

IFK har anledning att tro att alla viktiga omständigheter, i synnerhet de för IFK förmildrande omständigheterna, kanske inte låg till grund för Bollförbundets beslut. Bakgrunden till det är i sin tur att förbundet per e-post på morgonen den 23 april 2014 gav IFK tillfälle att avge utlåtande med anledning av det administrativa missförståndet. Tidsfristen för att avge utlåtandet skulle vara senast följande dag (24.4.2014) kl. 16:00. Tiden för yttrande till förbundet var således mycket knapp med beaktande av den allvarliga påföljd misstaget sedermera utmynnade i med förbundets beslut. Den korta tiden innebar, att IFK inte kunde sammanställa samt redogöra för samtliga relevanta omständigheter i ärendet inför förbundets beslut. Således har omständigheter som har varit väsentliga för ärendets utgång kunnat inlämnas först i samband med att IFK nu besvärar sig till Protestnämnden. 

Jag känner stor tilltro till att när Protestnämnden nu får ta del av vårt kompletta yttrande i samband med besväret och vi kan foga bilagor och skriftväxlingar som visar på bakgrunden till missförståndet så kommer Protestnämnden att omfatta vår uppfattning att det förvisso varit ett administrativt misstag och missförstånd men att den enda skäliga påföljden av det – givet bakgrunden till misstaget och missförståndet – är att vi får en straffavgift och vi vill tro att detta misstag inte leder till poängavdrag när Protestnämnden nu får sätta sig in i saken, avslutar Mattsson